GIỚI THIỆU CHUNG

Ban Kế hoạch tổng hợp (KHTH) làm việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo cơ sở, chịu trách nhiệm về:
- Kế hoạch hoạt động của các Phòng, Khoa.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Căn cứ vào nhiệm vụ Bệnh viện, hướng dẫn các Phòng/Khoa lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn để báo cáo Ban lãnh đạo xem xét, chỉ đạo.
- Tổ chức công tác thường trực toàn viện, tổ chức giao ban cơ sở,
- Quản lý chất lượng chuyên môn, tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.
- Tổ chức việc phối hợp công tác giữa các Phòng/Khoa trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện khác.
- Phối hợp với Ban Khoa học – Đào tạo tổ chức đào tạo về chuyên môn cho các thành viên trong bệnh viện và các bệnh viện khác..
- Định hướng phát triển các chuyên khoa, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo lên cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Ban lãnh đạo và cơ quan 
cấp trên.
- Chuẩn bị các phương tiện phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Lãnh đạo và tổ chức thực hiện.